Jane Vuorinen

Artikkelikokoelma Photo-Objects: On the Materiality of Photographs and Photo Archives[i] koostuu monialaisesta joukosta aiheita, jotka niveltyvät valokuvien materiaalisuuteen ja esineellisyyteen, arkistoihin sekä näiden ympärille keskittyvään toimintaan. Alkunsa kokoelma on saanut Photo Objects -konferenssista,[ii] jossa nämä usein helposti marginaaliin jäävät aiheet oli koottu yhteen, kuten kokoelman loppusanat kirjoittanut Joan M. Schwarz kuvailee.[iii]Kokoelmassa on mukana niin antropologian, arkeologian, astronomian, lääketieteen, politiikan, kuin kaupallisen sekä museo- ja arkistoalankin alle lukeutuvia avauksia, joita yhdistää hankalasti suomeksi kääntyvä termi “photo-object”.

Artikkelikokoelmassa keskitytään purkamaan arkiston käsitettä itsessään, kehimään auki sen erilaisia ilmentymiä ja merkityksiä. Arkiston teema näyttäytyy kokoelmassa monissa muodoissa, esimerkiksi suvun historiaa kokoavana henkilökohtaisena arkistona, kulttuurisena instituutiona sekä metaforisena käsitteenä.[iv] Schwarz kiinnittää erityisesti huomiota arkistojen jatkuvaan liikkeessä olemiseen, niiden epätäydellisyyteen ja kehkeytymiseen, uudelleenjärjestämiseen, kuvailuun ja uudelleenkäyttöön.[v]

Taidehistorioitsija Costanza Caraffa tarjoaa artikkelissaan “Objects of Value: Challenging Conventional Hierarchies in the Photo Archive” erinomaisen katsauksen valokuvan materiaalisuuden tutkimuksen historiallisiin taustoihin, ja kartoittaa tutkimusalan vaiheita aina 1980-luvulta lähteneestä “materiaalisesta käänteestä” sen viimeisimpiin ilmentymiin. Hän painottaa sekä valokuvien että materiaalisuuden tutkimuksen sisäänrakennettua monialaisuutta, ja muistuttaa että niitä tulisi tästä syystä aina tarkastella laajempaa kulttuurista taustaa vasten.[vi]

Kokoelman tutkimuksellisia tärppejä edustaa myös antropologi ja valokuvatutkija Elizabeth Edwardsin artikkeli “Thoughts on the ‘Non-Collections’ of the Archival Eco-System”, jossa hän käyttää niinikään vaikeasti suomennettavaa käsitettä “non-collection” kuvaamaan valokuvakokoelman reunoilla tapahtuvaa materiaalista dynamiikkaa, kaikkea mikä ei siis ole itse kokoelmaan kuuluvaa materiaalia, vaan sen ympärille rakentuvaa materiaalista toimintaa kuten kokoelman säilytykseen liittyviä dokumentteja ja käytäntöjä. Edwardsin mukaan valokuvalliset toiminnot muodostavat arkiston tai museon ekosysteemin. Nämä “ei-kokoelmalliset” toiminnot pysyvät kuitenkin hänen mukaansa näkymättöminä, arkiston rajojen ulkopuolisina, eivätkä nämä kokoelmiin liittyvät metatiedot useinkaan ole suuremman yleisön saatavilla, vaan vaativat niistä kiinnostuneelta esimerkiksi käyntiä museossa ja pääsyä sen tietokantoihin. Edwards kuitenkin korostaa näiden metatietojen ja -toimintojen epistemologista arvoa, ja niiden merkitystä kulttuurisina toimijoina.[vii]

Juuri tätä Edwardsin kuvailemaa, usein näkymättömiin jäävää toimintaa arkistojen ja kokoelmien parissa teoksen artikkelit tuovat laajasti esille. Vaikka moni kokoelman 17:sta artikkelista aihetta sivuaakin, vähemmälle huomiolle teoksessa jää kuitenkin digitalisaatio, joka on ajankohtainen ja keskeinen aihe arkistoihin ja erityisesti juuri valokuvan materiaalisuuteen liittyen. Tämänkin huomioon ottaen teos luo silti kattavan näkymän valokuvien ja valokuva-arkistojen materiaalisuuksiin liittyviin kysymyksiin, ja sen löydöksistä hyötyvät sekä teoreettisen tutkimuksen kenttä että käytännön museo- ja arkistotyö.

Julia Bärnighausen, Costanza Caraffa, Stefanie Klamm, Franka Schneider & Petra Wodtke (toim.): Photo-Objects: On the Materiality of Photographs and Photo Archives. (2019) Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge Studies 12.

Lähteet:

Caraffa, Costanza, 2019. “Objects of Value: Challenging Conventional Hierarchies in the Photo Archive”. Teoksessa Julia Bärnighausen, Costanza Caraffa, Stefanie Klamm, Franka Schneider & Petra Wodtke (toim.): Photo-Objects : On the Materiality of Photographs and Photo Archives. (Viitattu 30.10.2021.)

Edwards, Elizabeth, 2019. “Thoughts on the ‘Non-Collections’ of the Archival Eco-System”. Teoksessa Julia Bärnighausen, Costanza Caraffa, Stefanie Klamm, Franka Schneider & Petra Wodtke (toim.): Photo-Objects : On the Materiality of Photographs and Photo Archives. (Viitattu 30.10.2021.)

Shwarz, Joan M., 2019. “In the Archives, a Thousand Photos That Detail Our Questions: Final Reflections on Photographs and Archives”. Teoksessa Julia Bärnighausen, Costanza Caraffa, Stefanie Klamm, Franka Schneider & Petra Wodtke (toim.): Photo-Objects : On the Materiality of Photographs and Photo Archives. (Viitattu 30.10.2021.)


[i] Julia Bärnighausen, Costanza Caraffa, Stefanie Klamm, Franka Schneider & Petra Wodtke (toim.): Photo-Objects: On the Materiality of Photographs and Photo Archives(2019) Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge Studies 12 http://mprl-series.mpg.de/studies/12/

[ii] “Photo-Objects. On the Materiality of Photographs and Photo Archives in the Humanities and Sciences.”Kunsthistorisches Institut in Florenz, Helmikuu 2017. https://www.khi.fi.it/pdf/veranstaltungen/20170215_photo-objects.pdf

[iii] Schwarz 2019, https://mprl-series.mpg.de/studies/12/19/index.html#1

[iv] Ks. Schwarz, 2019, https://mprl-series.mpg.de/studies/12/19/index.html#6

[v] Schwarz 2019, https://mprl-series.mpg.de/studies/12/19/index.html#7

[vi]Ks. Caraffa 2019, https://mprl-series.mpg.de/studies/12/2/index.html#26

[vii] Ks. Edwards, 2019, https://mprl-series.mpg.de/studies/12/4/index.html#1

Artikkelin kuvituskuva: Mari Kalilainen